Områdets stærkeste netværk!

Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter

GENERALFORSAMLING I BILLUND ERHVERVSFREMME

Regnskab 2018         

Budget 2019       

Kontingentsatser 2019

 

Velkommen til generalforsamling i Billund ErhvervsFremme

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling -

tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 18.00 på Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, 7190 Billund

Vi starter traditionen tro med stegt flæsk og persillesovs kl. 18.00

Tilmelding kan ske senest mandag den 18. februar 2019 her øverst th. på siden.

 

Dagsorden

1.    Velkomst og præsentation v/formand for af Billund ErhvervsFremme, Søren Klausen.


2.    Valg af dirigent.


3.    Formandens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbende år.


4.    Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse samt 
       orientering om budgettet. Se vedlagte regnskab og budget samt kontingentsatserne for 2019


5.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte 
       regnskab.


6.    Behandling af indkomne forslag. 
       Forslag fra bestyrelsen til ændret organisation af Billund ErhvervsFremme. 
       Der ønskes Generalforsamlingens opbakning til at arbejde videre med oplægget. 

   
7.    Valg af medlemmer til repræsentantskabet jf. vedtægternes § 4.
       Følgende medlemmer er på valg for en 2-årig periode:
    - Søren Klausen, AVdesign (modtager genvalg)
    - Brian Majlund, Martinsen (modtager genvalg)
    - Niels Aamann (modtager genvalg)
    - Per Ahm (modtager genvalg)


8.    Valg af suppleant - Er p.t. vakant


9.    Valg af revisor.


10.  Eventuelt.

 

Med venlig hilsen 


Søren Klausen - Formand for bestyrelsen for Billund ErhvervsFremme 

Brug for sparring?


Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.